Trzecia kolejna umowa o pracę zawarta na czas określony przekształca się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony. Tak wynika z art. 251 kodeksu pracy. Okres dzielący zawarcie kolejnych takich terminowych umów nie może przekraczać jednego miesiąca. Za powstanie kolejnej umowy na czas określony, zgodnie z par. 2 wymienionego artykułu, uważa się także podpisanie aneksu do dotychczas obowiązującej umowy.

Stosowanie omawianego przepisu jest wyłączone w przypadku umów o pracę czasowych zawartych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy firma może rozwiązać umowę przed upływem 24 miesięcy

- Czy można żądać uznania umowy za zawartą na czas nieokreślony

Czytaj więcej w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy umowa na czas określony przekształca się w umowę stałą