Ochrona jest przyznana na okres od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy. Jednakże podlega ona czasowemu ograniczeniu. Choć pracownik może skorzystać z prawa do pracy w obniżonym wymiarze przez cały okres uprawnienia do urlopu wychowawczego, zatem nawet przez okres 3 lat, to omawiana ochrona przysługuje mu tylko przez maksymalnie 12 miesięcy. Oznacza to, że niezależnie od tego, przez jaki okres pracownik wykonuje pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy, np. 15 miesięcy czy 2 lata, jest on chroniony tylko przez 12 miesięcy. Po upływie okresu ochronnego pracodawca może wypowiadać i rozwiązać umowę o pracę pracownika wykonującego pracę w obniżonym wymiarze.

Istnieją wyjątki od zakazu rozwiązania umowy o pracę we wskazanym 12-miesięcznym okresie ochronnym. Mianowicie rozwiązanie umowy w tym czasie jest dopuszczalne w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Co więcej pracodawca może rozwiązać lub wypowiedzieć pracownikowi umowę także, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Warto zauważyć, że w sytuacji, gdy pracownik złoży wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, w zamian korzystania z urlopu wychowawczego, po dokonaniu przez pracodawcę czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności. Zatem jeżeli pracodawca złożył pracownikowi wypowiedzenie lub rozwiązał umowę, pracownik nie może powstrzymać skuteczności tych czynności poprzez złożenie wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, pomimo ochrony jakaby mu w rezultacie prawidłowego złożenia wniosku przysługiwała.

not. MJ