Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 12 stycznia 2011 r. (II PK 184/10, Lex 786378). Zdaniem SN pracodawca, podejmując decyzję o rozwiązaniu (wypowiedzeniu) pracownikowi umowy o pracę, nie ma obowiązku respektowania gwarancji zatrudnienia przyznanej temu pracownikowi uchwałą zarządu organizacji związkowej na podstawie art.32 ust.1 ustawy, jeżeli nie został wcześniej poinformowany o podjęciu takiej uchwały. Wynika to z par. 2 rozporządzenia z 16 czerwca 2003 r. w sprawie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakładowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu (Dz.U. nr 108, poz.1013), zgodnie z którym zarząd organizacji związkowej jest zobowiązany wskazać pracodawcy na piśmie imiennie pracowników, których stosunek pracy podlega ochronie, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych.

Powyższe stwierdzenia prowadzą do wniosku, że przyznanie pracownikowi ochrony na podstawie art. 32 ust.1 ustawy wymaga od zarządu organizacji związkowej dopełnienia dwóch obowiązków. Po pierwsze, konieczne jest podjęcie stosownej uchwały, wskazującej imiennie pracowników objętych ochroną. Po drugie, należy o tej uchwale zawiadomić pracodawcę, przekazując mu na piśmie informacje dotyczące liczby i tożsamości osób objętych gwarancją zatrudnienia. Uchybienie przez zarząd organizacji związkowej temu obowiązkowi sprawia, że dany pracownik nie będzie objęty szczególną ochroną przed zwolnieniem.

not. MJ