Kwestia ta była przedmiotem zainteresowania Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 12 lipca 2010 r., sygn. akt P 4/10). Wyrok stał się podstawą do nowelizacji art. 50 par. 5 k.p. Zmiana uwzględnia związkowców wśród pracowników, którzy mogą domagać się nie tylko odszkodowania, ale również przywrócenia do pracy, gdy wypowie im się umowę na czas określony.

W ostatnich latach orzecznictwo Sądu Najwyższego idzie w kierunku zasądzania odszkodowań, a niekoniecznie przywracania do pracy. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy powrót takiego pracownika do firmy byłby nadużyciem prawa, stałby w sprzeczności z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem oraz gdyby sprzeciwiałyby się temu zasady współżycia społecznego (wyrok SN z 7 stycznia 2010 r.; II PK 159/09). W praktyce dotyczy to sytuacji, gdy naruszenie przez pracownika obowiązków ma charakter szczególnie rażący.

Podstawa prawna

Art. 50 par. 5 ustawa z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (oczekuje na podpis prezydenta).