Czy niepracujące wdowy mogą otrzymać rentę rodzinną po zmarłych małżonkach

Takie osoby mogą ubiegać się o rentę rodzinną, jeżeli w chwili śmierci męża osiągnęły 50 lat lub były niezdolne do pracy. Świadczenie przysługuje również wtedy, gdy taka osoba wychowuje co najmniej jedno z dzieci uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat (jeżeli kształci się w szkole – 18 lat) lub jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. Natomiast wdowa (wdowiec) niespełniająca ustawowych warunków i nieposiadająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do renty rodzinnej wypłacanej przez okres jednego roku od chwili śmierci małżonka. Jeżeli taka osoba będzie uczestniczyć w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, to okres pobierania renty może być przedłużony do 2 lat. Jak wyjaśniają organy emerytalne, renta okresowa dotyczy każdej takiej osoby i stanowi przejściową formę pomocy w zdobywaniu kwalifikacji do samodzielnej egzystencji. Umożliwia ona przetrwanie okresu do chwili spełnienia warunków nabycia renty rodzinnej wypłacanej już na stałe.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Do kogo muszą się zgłosić wdowcy pragnący uczestniczyć w szkoleniach

W jaki sposób należy potwierdzić fakt uczestniczenia w szkoleniu

Czy po zakończeniu kursu następuje utrata renty rodzinnej

Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy wdowa może dostać rentę rodzinną.