Zmiana miejsca prowadzenia działalności (siedziby) może powodować dla przedsiębiorców (bez różnicy, czy osób fizycznych, czy prawnych) wiele obowiązków polegających na zawiadomieniu właściwych organów (w szczególności podatkowych) oraz dokonania stosownych zmian w ewidencjach oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pewien szczególny obowiązek, o którym często pracodawcy zapominają, wynika z kodeksu pracy. Zgodnie z art. 209 par. 1 kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Paragraf 2 tego przepisu wprowadza jednak obowiązek aktualizacji tych danych w przypadku dokonania zmiany, w szczególności w przypadku zmiany miejsca prowadzenia działalności. W przypadku więc zmiany miejsca prowadzenia działalności (np. zmiana biurowca) pracodawca ma 30 dni na zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Przepis nie precyzuje, w jaki sposób pracodawca ma wykonać powyższy obowiązek. Brak jest tutaj wskazania co do treści zawiadomienia, jak również brak jest stosownych urzędowych druków lub wzorów. Pracodawca musi jednak przekazać informację w formie pisemnej. Zalecane jest tu wysłanie zawiadomienia listem poleconym lub złożenie w siedzibie organu z jednoczesnym uzyskaniem urzędowego potwierdzenia złożenia zawiadomienia wraz z potwierdzeniem daty. Istotne są również konsekwencje, jakie grożą pracodawcy w przypadku zaniechania powyższego obowiązku. Zgodnie z art. 283 par. 2 pkt 1 k.p., kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Co ważne, po nowelizacji kodeksu pracy z 2002 roku pracodawca nie ma obowiązku informowania o zaprzestaniu działalności lub likwidacji zakładu pracy.