Zgodnie z przepisami ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) osoba będąca pracownikiem, a zatem zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która podlegałaby obowiązkowym ubezpieczeniom jednocześnie z innego tytułu, co do zasady, nie będzie podlegać ubezpieczeniom z obu tych tytułów.

Regułą jest, że w sytuacji, gdy osoba wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę oraz prowadzi działalność gospodarczą, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jedynie ze stosunku pracy. Jeżeli chodzi o podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej jest ono dobrowolne, a zatem od przedsiębiorcy – pracownika zależy, czy zdecyduje się również opłacać składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Istotnym elementem jest tu jednak wysokość wynagrodzenia pracownika z tytułu umowy o pracę. Mianowicie, w przypadku gdy pracownik na podstawie umowy o pracę posiada podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie miesięcznym niższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, tj. 1386 zł brutto w roku 2011, wtedy będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów, tj. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

A zatem, w rozpatrywanym przypadku, pracownik zarabiający 1600 zł brutto z tytułu umowy o pracę i prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko z tytułu umowy o pracę. Składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej są dobrowolne. Natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne będą opłacane z obu tytułów.