Jednym z zadań, które musi realizować gmina w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, jest zakładanie tzw. zespołów interdyscyplinarnych. Mają one koordynować działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, a w ich skład wchodzą przedstawiciele m.in. policji, pomocy społecznej, służby zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i kuratorzy sądowi. Przepisy tzw. ustawy przemocowej nakładają na ośrodek pomocy społecznej (OPS) obowiązek zapewnienia obsługi organizacyjno-administracyjno-technicznej prac gminnego zespołu, który spotyka się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Ten wymóg nie dotyczy prac grup roboczych, które są odpowiedzialne za bezpośrednią pracę z indywidualnymi przypadkami stosowania przemocy. Ważnym elementem tej obsługi jest zapewnienie przez OPS pomieszczenia, w którym będą odbywały się spotkania zespołu lub grupy roboczej. Jest to niezbędne z uwagi na zachowanie poufności danych związanych z omawianymi sprawami. Ponadto OPS musi też informować osoby wchodzące w skład zespołu o terminach kolejnych spotkań. Może za to odpowiadać pracownik OPS, który nie musi być członkiem zespołu. Natomiast protokołowanie spotkań zespołu, podczas których mogą być omawiane sprawy indywidualnych rodzin, może być powierzone tylko osobie, która jest członkiem zespołu. Ustawa daje bowiem prawo przetwarzania danych wrażliwych tylko członkom zespołu, którzy składają m.in. oświadczenia o zachowaniu poufności.

Podstawa prawna

Art. 9a – 9d ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180 poz. 1493 z późn. zm.).