Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu, jeżeli pracownik przedstawi pracodawcy pisemną prośbę o jego udzielenie, ze wskazaniem m.in. daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku. Pracownik może jednak zrezygnować z odbywania urlopu we wskazanym terminie, jednak nie później niż na 7 dni przed jego rozpoczęciem.

W czasie urlopu wychowawczego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę. Co więcej, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje zasiłek chorobowy (świadczenie wypacane z ZUS od 34. dnia choroby).

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, należy przyjąć, że pracownica miała prawo do wycofania swojego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego i ewentualne ustalenie nowego terminu rozpoczęcia urlopu z powodu choroby, lecz z niego nie skorzystała. Pracodawca jest zatem zobligowany do udzielenia urlopu wychowawczego zgodnie ze złożonym wnioskiem. Wniosek wskazywał dzień, który przypadał w czasie zwolnienia lekarskiego. Jak wiadomo, za czas zwolnienia lekarskiego w czasie urlopu wychowawczego pracownik nie jest uprawniony do otrzymania zasiłku chorobowego. To samo tyczy się wynagrodzenia chorobowego, gdyż w czasie urlopu wychowawczego pracownik nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu. W związku z tym pracownicy powinno udzielić się urlopu we wskazanym przez nią terminie, bez względu na jej zwolnienie lekarskie. Wynagrodzenie chorobowe przysługiwać będzie do dnia rozpoczęcia urlopu wychowawczego, a zatem za dni zwolnienia pokrywające się z urlopem wychowawczym pracownica nie otrzyma wynagrodzenia chorobowego.