Żłobki i kluby dziecięce, które są nowymi formami opieki nad dziećmi do ukończenia 3 lat, mogą być zakładane przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w formie działalności gospodarczej. Przepisy przewidują jednak, że ich prowadzenie będzie działalnością regulowaną. Wymaga to uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. To wymaga złożenia dokumentów, od których jest uzależnione uzyskanie wpisu, m.in. oświadczenia o spełnianiu warunków lokalowych oraz wpłacenia na konto gminy opłaty rejestracyjnej.

Dodatkowo podmioty prowadzące takie placówki na podstawie dotychczasowych przepisów mają obowiązek dostosować się do nowych wymogów najpóźniej w ciągu 3 lat od wejścia ustawy w życie. Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej jest wykroczeniem, które zgodnie z art. 601 kodeksu wykroczeń podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Ponadto, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności, gospodarczej organ rejestrowy wydaje natychmiast wykonalną decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności, m.in. gdy przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej lub też stwierdzi rażące naruszenie takich warunków. To oznacza, że organ z urzędu wykreśla wpis w rejestrze, zaś przedsiębiorca może uzyskać ponowny wpis w tym samym zakresie działalności gospodarczej dopiero po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji.

Podstawa prawna

Art. 26 ustawy z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45 poz. 235).