Kwestie dotyczące wypłaty diet za czas podróży służbowej uregulowane zostały w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (rozporządzenie). Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem pracownikowi odbywającemu podróż służbową należy się dieta oraz zwrot niektórych kosztów, między innymi kosztów noclegów. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że podróż służbową pracownik odbywa na polecenie pracodawcy.

Warto zauważyć, że dieta zagraniczna posiada funkcję nieco inną niż dieta za czas podróży krajowych, która służy zrekompensowaniu podwyższonych kosztów wyżywienia. Natomiast dieta za czas zagranicznej podróży służbowej ma na celu nie tylko całkowite pokrycie kosztów wyżywienia, ale także innych drobnych wydatków. Co zatem dzieje się w sytuacji, gdy pracodawca opłaca zarówno nocleg, jak i częściowe wyżywienie pracownika, zapewniając mu śniadanie i kolację, a więc pokrywając większość wydatków związanych z wyjazdem?

Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem, pracownikowi odbywającemu podróż zagraniczną otrzymującemu częściowe wyżywienie należy się dieta, jednakże w kwocie odpowiednio uszczuplonej. Za śniadanie odejmuje się odpowiednio 15 proc., a za kolację 30 proc. dziennej diety. Oznacza to, że pracownik, któremu pracodawca zapewnił śniadanie i kolację, powinien otrzymać dietę w wysokości pomniejszonej o 45 proc.

Diety za podróże zagraniczne przyznawane są według stawek określonych w rozporządzeniu. Stawki różnią się w zależności od kraju, do którego podróżuje pracownik.