Zgodnie z nowym brzmieniem kodeksu pracy zawartym w art. 1031 par. 1 przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Natomiast zgodnie z art. 1031 par. 2 takiemu pracownikowi przysługują: urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, ale tylko w czasie niezbędnym do punktualnego przybycia na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

Lekarz wykonujący swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, który chce podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w międzynarodowej konferencji, nie ma prawa do wnoszenia roszczenia o zwolnienie na ten czas z pracy, chyba że na udział w zajęciach zgodzi się pracodawca. Tylko wtedy zgodnie z k.p. przysługuje mu zwolnienie z całości lub części dnia pracy. Wykładnia przepisów prowadzi do wniosku, że lekarz może uczestniczyć w konferencji za uprzednią zgodą pracodawcy tylko w czasie jednego dnia roboczego. Praktycznie rzecz ujmując, pracownik nie będzie w stanie tego wykonać, jeżeli konferencja odbywa się poza granicami Polski.

Gdyby jednak udział w konferencji poza Polską wymagał poświęcenia tylko jednego dnia pracy, np. soboty oraz powrotu w poniedziałek, to może się on domagać w związku z tym dnia wolnego. Można zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli pracownik nie ma absolutnie żadnej szansy na podniesienie swoich kwalifikacji w kraju, a wyłącznie na konferencji zagranicznej, to pracodawca powinien się przychylić do wniosku. Niestety, w razie braku zgody pracodawcy, pracownik ma tylko jedną możliwość – złożyć wniosek o urlop bezpłatny. Na ten pracodawca nie musi jednak wyrazić zgody.

not DS