Zgodnie z art. 85 k.p. wypłaty wynagrodzenia dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Jest to ostateczny termin wypłaty wynagrodzenia. Oznacza to, że składników wynagrodzenia należnych za dany miesiąc nie powinno się wypłacać w terminie późniejszym niż do 10. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do tych składników.

Należy zauważyć, iż powyższe zasady wypłaty wynagrodzenia odnoszą się do zbiorczego pojęcia wynagrodzenia, obejmującego, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, także inne składniki, takie jak premie, prowizje czy dodatki (np. za pracę w porze nocnej, godzinach nadliczbowych).

Odnośnie do terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę nadliczbową należy wskazać, że inne są terminy zapłaty wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w związku z przekroczeniem normy dobowej, a inne z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Gdy okres rozliczeniowy obowiązujący u danego pracodawcy jest dłuższy niż miesiąc, wynagrodzenie z tytułu pracy nadliczbowej z przekroczeniem normy dobowej powinno być wypłacone wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc (czyli do 10. dnia kalendarzowego następnego miesiąca). Natomiast wynagrodzenie z tytułu pracy nadliczbowej przekraczającej przeciętną normę tygodniową należy wypłacić dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego i ustaleniu, czy doszło do przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej (czyli do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego).

Składniki wynagrodzenia, które przysługują za okresy dłuższe niż miesiąc (np. premia roczna), wypłaca się w terminach określonych w przepisach prawa pracy (np. regulaminie wynagradzania).