Regulamin pracy stanowi wewnątrzzakładowe źródło prawa pracy. Jego rola sprowadza się przede wszystkim do doprecyzowania praw i obowiązków pracodawcy i pracownika wynikających z przepisów prawa pracy i postanowień umowy o pracę. Dotyczy to głównie kwestii organizacji i porządku pracy.

Zmniejszenie liczby pracowników nie wpływa na obowiązywanie regulaminu

Firma zatrudniająca 30 osób wprowadziła regulamin pracy. Obecnie pracuje 15 osób. Czy regulamin nadal obowiązuje?

Dopuszczalność dobrowolnego wprowadzenia regulaminu pracy

Pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Czy może opracować i wprowadzić regulamin pracy?

Układ zbiorowy nie zawsze wyłącza obowiązek wprowadzenia regulaminu

Z układu zbiorowego pracy firmy zatrudniającej 100 pracowników, wynika że zapewnia ona pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak bardziej szczegółowych postanowień. Czy istnieje wówczas obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy?

Gdy związek nie współdziała, firma samodzielnie wprowadzić regulamin

Firma chce wprowadzić regulamin pracy, przesłała projekt związkowi i wezwała do ustalenia terminu do uzgodnienia jego treści. Związek nie odpowiedział. Pracodawca ponowił żądanie i wskazał termin 30 dni na przeprowadzenie rokowań. Związek odpowiedział, że nie zgadza się na proponowany regulamin. Czy firma może zrobić to samodzielnie?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracodawca musi wprowadzić regulamin pracy
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania