Powołanie do zarządu spółki wspomnianą uchwałą nie powoduje nawiązania stosunku pracy członka zarządu na podstawie powołania. Zgodnie z art. 68 par. 1 k.p. stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Powołanie w rozumieniu k.p. oznacza powierzenie danej osobie określonego stanowiska, z którym to powierzeniem ustawa wiąże skutek nawiązania stosunku pracy na tej podstawie. Zatem jeśli przepis prawa nie stanowi wyraźnie, że z powołaniem wiąże się nawiązanie stosunku pracy, wówczas skutek ten nie następuje. Interpretacja art. 68 par. 1 k.p. powinna być rygorystyczna, a w żadnym razie rozszerzająca (por. uzasadnienie wyroku SN z 13 marca 2009 r. III PK 59/08).

Odrębne przepisy, o których wspomina art. 68 k.p., regulują m.in. nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania z dyrektorem przedsiębiorstwa państwowego. Nie można ich jednak odnosić do powołania członka zarządu spółki. Zdaniem SN nie każdy przepis ustawy posługujący się wyrażeniem „powołuje” będzie stanowił podstawę nawiązania stosunku pracy. Nie stanowi takiej podstawy w szczególności art. 201 par. 4 k.s.h., zgodnie z którym członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą zgromadzenia wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Na podstawie uchwały powołującej do zarządu spółki członek zarządu nabywa uprawnienia o charakterze korporacyjnym do prowadzenia jej spraw i jej reprezentowania. Stosunek pracy pomiędzy spółką a członkiem zarządu, jeśli zostanie nawiązany, będzie miał swoją podstawę w umowie pomiędzy spółką a członkiem zarządu, nie zaś w powołaniu go na stanowisko. Odrębność stosunku korporacyjnego, którego źródłem jest powołanie uchwałą zgromadzenia wspólników oraz stosunku pracy, którego źródłem jest umowa, potwierdza art. 203 par. 1 k.s.h. Zgodnie z nim członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników; nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.