Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych umożliwiają gminom, ale nie nakładają na nie obowiązku podejmowania uchwał w zakresie przyznawania dodatkowego becikowego. Świadczenie to jest finansowane ze środków własnych gminy, a nie budżetu państwa.

Uchwała rady gminy powinna szczegółowo określać kryteria i zasady umożliwiające uzyskanie tego świadczenia przez rodziców. Ustawodawca określił jedynie, że w związku

z urodzeniem się jednego dziecka przysługuje jedno gminne becikowe. Uchwała może uzależniać przyznanie gminnego becikowego np. od dochodów osiąganych przez członków rodziny. Wskazane w uchwale kryterium dochodowe musi zostać spełnione przez osoby ubiegające się. Ponadto, aby to dodatkowe świadczenie mogło przysługiwać nie tylko matce lub ojcu, ale też opiekunom prawnym lub faktycznym dziecka, to uchwała musi te osoby wymienić jako uprawnione do becikowego.

Ponieważ gminne becikowe ma służyć wsparciu rodziców zamieszkałych na jej terenie, uchwała powinna wskazywać, że świadczenie to będzie przysługiwało np. tylko rodzicom w niej zameldowanym lub takim, którzy mieszkają w gminie nie krócej niż rok przed urodzeniem dziecka.

Uchwała musi też określać czas, jaki rodzice mają na złożenie wniosku o dodatkowe becikowe oraz niezbędnych dokumentów. To od radnych gminy będzie zależało, czy wymagane będzie zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie matki pod opieką medyczną w trakcie ciąży.

not MT

Podstawa prawna

Art. 22a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).