Do działań samorządów, które wiążą się z koniecznością uzyskania przez nie pozytywnej opinii kuratora oświaty, należą: przekazanie do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego (j.s.t.) lub osobie fizycznej szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów oraz połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum. Nie ma takiego obowiązku w przypadku np. szkół specjalnych, sportowych, integracyjnych, dwujęzycznych.

Zasięgnięcia opinii kuratora oświaty wymagają między innymi: likwidacja szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez j.s.t. Taki wymóg obejmuje też odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w przypadkach szczególnie uzasadnionych, w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Działaniami podejmowanymi wspólnie przez gminę i kuratorium są np. ustalanie oceny pracy dyrektorów szkół oraz nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie tej funkcji.

Warto także zwrócić uwagę na możliwość występowania z wnioskami do organu sprawującego nadzór pedagogiczny przez organ prowadzący szkołę lub placówkę w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

not AR

Podstawa prawna

Art. 5 ust. 5g, art. 34a ust. 4, art. 38 ust. 1 pkt 2, art. 59 ust. 2, art. 62 ust. 5b i 5c, art. 77 ust. 6 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572).

Art. 6a ust. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).