1 Sprawdź w jakich sytuacjach może być zawarta umowa o dzieło

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła. Może ono polegać na stworzeniu czegoś nieistniejącego dotąd (np. namalowanie obrazu, wykonanie planów zabudowy), jak i na przetworzeniu czegoś, tak by uzyskało nową postać (można zamówić w tej formie np. przerobienie kostiumu, renowację rzeźby itp.). Co ważne umowę o dzieło można zawrzeć tylko w takim celu. Nie może ona zastępować umowy o pracę. Powinno się ją zawierać tylko wówczas, gdy zamawiającemu mniej zależy na wykonywaniu przez przyjmującego zamówienie określonych czynności, a bardziej na ich efekcie. W wypadku gdy przyjmujący zamówienie miałby dokonywać świadczeń ciągłych, obie strony powinny zawrzeć albo umowę o pracę albo umowę-zlecenie. Nie oznacza to jednak, że te same strony nie mogą zawrzeć wielu umów o dzieło, jedna po drugiej.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej:

Jak określić czas, na jaki zawierany jest kontrakt cywilnoprawny

Jak ustalić wynagrodzenia za dzieło

Jak sprawdzić, czy nie trzeba zawrzeć umowy o pracę

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zawrzeć umowę o dzieło.