Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Tak wynika z art. 183a kodeksu pracy. W przepisie tym znajduje się także katalog przyczyn, z powodu których nie można różnicować sytuacji osób, zarówno przed, jak i po nawiązaniu stosunku pracy. Firma nie może zatem dyskryminować podwładnych ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Powyższe kryteria dyskryminacyjne zostały wprost wymienione w kodeksie pracy, jednak zakazana jest także jakakolwiek inna dyskryminacja.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak firma może uniknąć oskarżenia o dyskryminację.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Przejawy dyskryminacji
- Jak uniknąć dyskryminowanie przy zatrudnianiu
- Kiedy dopuszcza się nierówne traktowanie
- Jak przeciwdziałać przejawom dyskryminacji