Odprawa pieniężna to jednorazowa rekompensata dla pracownika za utratę pracy w trybie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (ustawa o zwolnieniach grupowych. Regulację tę stosuje się do pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników.

Zwolnienie z pracy

Odprawa przysługuje pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach zwolnienia grupowego lub indywidualnego. Pierwsze ma miejsce, gdy występuje konieczność rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

● 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

● 10 proc. pracowników, gdy pracodawca zatrudnia od 100 do 299 pracowników,

● 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Jeśli w okresie 30 dni zwolnienia nie obejmują takich limitów, pracownik także może nabyć prawo do odprawy (zwolnienie indywidualne), jeśli przyczyny niedotyczące go były wyłącznym powodem rozwiązania stosunku pracy. Chodzi o sytuację, w której bez zaistnienia tych okoliczności (niedotyczących pracownika) pracodawca nie podjąłby indywidualnej decyzji o zwolnieniu podwładnego. Oprócz tych przyczyn mogą więc występować inne jeszcze, wpływające na rozwiązanie umowy o pracę z konkretnym pracownikiem (długotrwała, usprawiedliwiona nieobecność w pracy), które jednak same w sobie – bez występowania przyczyn wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy – nie doprowadziłyby do podjęcia decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy (wyrok SN z 10 października 1990 r., I PR 319/90, OSNC z 1992 r. nr 11, poz. 204). Nie ma także znaczenia, czy w momencie rozwiązania umowy pracownik rzeczywiście świadczy pracę.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto ma prawo do odprawy pieniężnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy nabycie odprawy zależy od faktycznego świadczenia pracy
- Czy nieprzyjęcie nowych warunków pracy pozbawia odprawy
- Czy wypowiedzenie umowy na czas określony może uprawniać do odprawy