Zgodnie z art. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) fundusz ten tworzy się w celu finansowania działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu (pracowników, emerytów i rencistów – byłych pracowników oraz ich rodzin) oraz na dofinansowywanie zakładowych obiektów socjalnych. Z funduszu mogą być finansowane tylko takie rodzaje działalności, które są objęte ustawową definicją działalności socjalnej. Zgodnie z nią działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej i finansowej, a także zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe.

Odnośnie do imprez dla wszystkich uprawnionych powstaje pytanie, czy jest możliwe ich finansowanie z zfsś ze względu na zasadę wykorzystywania środków funduszu określoną w art. 8 ust. 1 ustawy. Zgodnie z nim przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu należy uzależnić od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, co powinno oznaczać, że nie można przyznawać świadczeń w takiej samej wysokości wszystkim pracownikom, bo co do zasady ich sytuacja nie jest taka sama. Orzecznictwo w tej kwestii nie jest jednolite. W wyroku z 13 lutego 2007 r. (III Sa/wa 4283/06) WSA w Warszawie stwierdził, że zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla wszystkich uprawnionych, bez uwzględnienia ich sytuacji życiowej, stałoby w sprzeczności z warunkami, na jakich może być przyznana pomoc z zfśs. Z kolei w wyroku z 23 października 2008 r. (II PK 74/08) SN zauważył, że art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs nie odnosi się do całości działalności socjalnej określonej w tej ustawie, a jedynie do ulgowych świadczeń i usług. O ile regulamin zfśs przewiduje wydatkowanie środków funduszu na inne cele mieszczące się w ramach działalności socjalnej oraz ustala zasady korzystania z tych świadczeń, np. powszechną dostępność na równych zasadach w imprezach integracyjnych, sfinansowanie festynu z funduszu jest dopuszczalne.