Orzeczenie sądu o przywróceniu do pracy otwiera możliwość podjęcia ponownego zatrudnienia u pracodawcy. Warunkiem przywrócenia do pracy jest określone zachowanie pracownika polegające na zgłoszeniu byłemu pracodawcy gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Ze zgłoszeniem gotowości podjęcia pracy z reguły jest związana możliwość bezzwłocznego faktycznego podjęcia pracy. Może się jednak zdarzyć, że pracownik mimo zgłoszenia gotowości do pracy na skutek choroby jest niezdolny do jej wykonywania. Niezdolność do pracy wskutek choroby może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą przekroczenie terminu na złożenie oświadczenia o gotowości do pracy (art. 48 par. 1 k.p.). Choroba nie ma natomiast wpływu na skuteczność zgłoszenia gotowości do pracy warunkującej ponowne zatrudnienie pracownika. Stosunek pracy po wyroku przywracającym do pracy ulega restytucji wówczas, gdy pracownik w 7-dniowym terminie zgłosi gotowość do niezwłocznego podjęcia pracy niezależnie od tego, czy faktycznie może podjąć pracę ze względu na stan zdrowia. Choroba nie wydłuża tego ustawowego terminu (wyrok SN z 11 maja 2009 r., I PK 223/08). Pojęcie gotowości do podjęcia pracy z art. 48 par. 1 k.p. należy, zdaniem SN, odróżnić od pojęcia gotowości jako przesłanki prawa do wynagrodzenia wymienionej w art. 81 k.p. W tym drugim przypadku pracownik winien być gotów do wykonywania pracy – także ze względu na stan zdrowia. W sytuacji opisanej w art. 48 par. 1 k.p. chodzi natomiast o oświadczenie pracownika o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy. Niezwłoczność w rozumieniu tego przepisu nie jest niweczona przez stan choroby pracownika przywróconego do pracy uniemożliwiający stawienie się do pracy w terminie 7-dniowym. Oświadczenie byłego pracownika o gotowości do bezzwłocznego podjęcia pracy powoduje zatem reaktywację stosunku pracy bez względu na to, czy pracownik jest zdolny czy niezdolny do podjęcia pracy w dniu składania tego oświadczenia.