Zgodnie z art. 231 kodeksu pracy dzisiejsi pracownicy żłobków (ZOZ-ów) staną się z mocy prawa pracownikami żłobków utworzonych w trybie nowej ustawy. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę nie powoduje nabycia przez pracowników tego zakładu z mocy prawa odmiennego statusu. Nowego pracodawcę wiążą zatem wszelkie warunki będące treścią indywidualnych stosunków pracy w chwili przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, łącznie z tymi, które zawarto w układach zbiorowych. Pracownicy nie otrzymają wypowiedzenia, gdyż art. 231 par. 6 k.p. stanowi, że samo przejście zakładu pracy nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy. Nowy i dotychczasowy pracodawca powinni również poinformować związki zawodowe działające w żłobku (a jeśli nie działają to samych pracowników) o planowanej zmianie i jej skutkach dla personelu.

Powinni to zrobić jak najszybciej, ponieważ kodeks pracy wymaga zachowania 30-dniowego terminu przed planowanym przejściem zakładu pracy.

Ponadto od dnia wejścia w życie ustawy stosuje się do pracowników publicznych żłobków przepisy o pracownikach samorządowych. Stanowią one, że poza zasadniczym wynagrodzeniem pracownicy mogą liczyć jeszcze m.in. na dodatek za wieloletnią pracę (przyznawany już po przepracowaniu 5 lat).

not. MT

Podstawa prawna

Art. 76 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45 poz. 235).