Jedną z form opieki, z której będą mogli korzystać rodzice wychowujący małe dzieci, jest skorzystanie z usług dziennego opiekuna. Osoba ta będzie mogła sprawować opiekę w swoim domu lub mieszkaniu. Przepisy ustawy nie określają szczegółowych warunków lokalowych i sanitarnych, które muszą być spełnione, tak jak w przypadku żłobków i klubów dziecięcych.

Dzienny opiekun nie będzie zatrudniany bezpośrednio przez rodzica, ale przez gminę. Będzie ona wypłacać mu wynagrodzenie oraz sprawować nadzór nad tym, jak wypełnia swoje obowiązki. Szczegółowe zasady zatrudnienia, takie jak wysokość wynagrodzenia, obowiązki i liczba dzieci, zostaną określone w umowie zawieranej między gminą a dziennym opiekunem.

Doświadczenie lub szkolenie

Przepisy ustawy określają wymagania formalne, które musi spełnić kandydat na dziennego opiekuna. Może nim zostać osoba, która:

● nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

● wypełnia obowiązek alimentacyjny,

● nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

● ma warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem,

● daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

W celu weryfikacji, czy dzienny opiekun spełnia te warunki, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zlecić kierownikowi ośrodka pomocy społecznej przeprowadzenie u kandydata wywiadu środowiskowego.

Dodatkowo ze względu na to, że dzienny opiekun ma nie tylko zapewniać właściwą opiekę oraz pielęgnację małych dzieci, ale też prowadzić zajęcia wychowawczo-edukacyjne, musi mieć odpowiednie przygotowanie do tego zadania. W związku z tym przepisy precyzują, jakie kwalifikacje zapewnią właściwe wypełnianie przez niego obowiązków opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych.

Dzienny opiekun musi więc odbyć szkolenia trwające 160 godzin lub szkolenie uzupełniające trwające 40 godzin, zawierające głównie elementy udzielania dziecku pierwszej pomocy. To krótsze szkolenie będą mogły odbyć osoby, które mają kwalifikacje tylko w tych zawodach: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kogo gmina może zatrudnić jako dziennego opiekuna dzieci.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jakie szkolenie odbędzie opiekun, aby uzupełnić swoje kwalifikacje
- W jaki sposób gmina będzie wybierać dziennego opiekuna
- Czy dzienny opiekun będzie kontrolowany przez gminę