Czy powód rozwiązania może być ogólny

Pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Zrobił to na piśmie, podając jako przyczynę ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę. Nie wskazał szczegółów, tj. na czym to naruszenie obowiązków polegało. Czy tak wskazana przyczyna jest wystarczająca?

Czy wystarczy orzeczenie lekarskie

Pracownik otrzymał zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz uznał, że praca na dotychczasowym stanowisku związanym z występowaniem ołowiu jest szkodliwa dla zdrowia podwładnego. Stwierdził także konieczność przeniesienia go w terminie jednego miesiąca do innej pracy. Pracownik przedłożył to zaświadczenie pracodawcy i następnego dnia rozwiązał umowę o pracę na podstawie art. 55 par. 1 k.p., uznając, że do podjęcia takiej decyzji wystarczające jest posiadanie orzeczenia stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie. Czy takie działanie było prawidłowe?

Czy pracownik musi zachować termin

Pracownik – zgodnie z regulaminem pracy – otrzymywał wynagrodzenie w terminie do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pracodawca nie wypłacił mu wynagrodzenia za styczeń 2011 r. Podwładny chce rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Czy pracownik zobowiązany jest to zrobić w określonym czasie?

Czy firma wystąpi o odszkodowanie

Pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, w uzasadnieniu podając, że firma naruszyła jego dobra osobiste. Pracodawca uważa, że rozwiązanie umowy było całkowicie nieuzasadnione. Czy może z tego tytułu wystąpić przeciwko pracownikowi z jakimiś roszczeniami?

Czy sąd zawsze uzna rację podwładnego

Pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie natychmiastowym, powołując się na ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy polegające na niewypłaceniu w terminie wynagrodzenia. Za ostatni miesiąc zatrudniony otrzymał pensję z jednodniowym opóźnieniem. Była to wina banku, w którym firma ma rachunek. Pracodawca uważa, że podwładny wykorzystał okazję do rozwiązania umowy, gdyż znalazł lepszą pracę, a kilka tygodni wcześniej pracodawca nie wyraził zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Czy w tej sytuacji pracownikowi przysługiwać będzie odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracownik może bez wypowiedzenia rozwiązać umowę.