Wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa przysługują wypłacane z tego tytułu świadczenia. Do grona tych osób należą także osoby prowadzące działalność pozarolniczą, tj. między innymi wykonujące wolny zawód. Wskazane osoby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, a na podstawie wniosku mogą zostać objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Z tego tytułu w razie niezdolności do pracy przysługuje im zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy wypłacany jest ubezpieczonemu w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru, a za czas pobytu w szpitalu w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru.

Osoba prowadząca działalność pozarolniczą w przypadku choroby jest zobowiązana dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie zaświadczenie lekarskie potwierdzające czasową niezdolność do pracy. Termin na dostarczenie takiego zaświadczenia wynosi 7 dni od daty jego otrzymania. Obliczając okres 7 dni, nie bierze się pod uwagę dnia, w którym ubezpieczony otrzymał zaświadczenie. Jeżeli zatem niezdolność do pracy orzeczono 1 lutego, 7-dniowy okres liczy się od 2 lutego i upływa on 8 lutego. Co dzieje się w sytuacji, gdy ubezpieczony nie dostarczył zaświadczenia lekarskiego we wskazanym 7-dniowym terminie? W przypadku dostarczenia zwolnienia po upływie 7 dni od dnia jego otrzymania przysługujący zasiłek chorobowy zostaje obniżony o 25 proc. za okres od ósmego dnia od otrzymania zaświadczenia do dnia dostarczenia zaświadczenia. Oznacza to, że gdy ubezpieczony nie był zdolny do pracy od 1 do 28 lutego, a uzyskane w dniu 1 lutego zaświadczenie dostarczył do ZUS 19 lutego, za dni od 8 do 19 lutego otrzyma zasiłek chorobowy obniżony o 25 proc. Warto pamiętać, że obniżenia o 25 proc. nie stosuje się, gdy niedostarczenie zaświadczenia w terminie nastąpiło z przyczyn od ubezpieczonego niezależnych, co ubezpieczony powinien wykazać.