Zgodnie z podstawową zasadą prawa pracy postanowienia regulaminu nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy. W odniesieniu do telepracy oznacza to, że regulacja zakładowa dotycząca telepracy musi co najmniej gwarantować prawa wynikające z działu II, rozdziału II b kodeksu pracy. Ustawodawca jedynie ogólnie stwierdza, że regulamin powinien określać warunki stosowania telepracy. W regulaminie należy zawrzeć w szczególności postanowienia dotyczące: rodzaju stanowisk, na jakich może być wykonywana telepraca, praw i obowiązków telepracownika oraz praw i obowiązków pracodawcy. Muszą w nim znaleźć się także zasady dostarczania telepracownikowi sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy, jego ubezpieczenia, pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i konserwacją sprzętu, pomocy technicznej i szkolenia w zakresie obsługi. Pracodawca powinien też uzgodnić zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy oraz sposób kontroli wykonywania pracy przez telepracownika. W przypadku gdy pracownik korzysta z własnego sprzętu, pracodawca powinien określić także wysokość ekwiwalentu pieniężnego oraz wytyczne dotyczące ochrony przekazywanych danych teleinformatycznych.

not. UM