Zgodnie z art. 231 k.p. w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. W powyższej sytuacji nastąpi przejście całego zakładu pracy (szpitala) z dotychczasowego pracodawcy (np. jednostki samorządu terytorialnego) na nowego pracodawcę (spółka). Nie może być mowy o zwolnieniu żadnego z przejmowanych pracowników tylko z powodu samego przejścia zakładu pracy. Skutek następuje z mocy prawa. Nie są więc wymagane żadne dodatkowe czynności, uzyskanie zgody pracowników. Konsekwencją jest to, że stosunek pracy trwa w niezmienionej treści, co oznacza, że nie można zmienić warunków pracy i płacy pracownikowi. Sąd Najwyższy konsekwentnie podkreśla, że samo przejście zakładu pracy nie stanowi uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia zmieniającego.

Jeżeli u pracodawców nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.