Przepisy prawa pracy nie określają, jak należy rozumieć sformułowanie „pozostawanie w zatrudnieniu” przez pracownika po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W rezultacie nie jest jasne, czy oznacza ono zobowiązanie do efektywnego wykonywania pracy czy też jedynie do pozostawania przez pracownika w stosunku pracy z pracodawcą. Nie jest zwłaszcza oczywiste, czy np. urlop bezpłatny pracownika można zaliczyć na poczet okresu odpracowywania szkolenia. Sąd Najwyższy wskazał, iż urlop bezpłatny stanowi czas swoistego zawieszenia stosunku pracy, a w szczególności nie podlega wliczeniu do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nie można zatem traktować go jako okresu „przepracowanego” w związku z uzyskaniem dofinansowania na podniesienie kwalifikacji pracowniczych, który to okres ma zapewnić możliwość korzystania przez pracodawcę z umiejętności pracownika po dokonaniu inwestycji w jego szkolenie. Tylko aktywne wykonywanie obowiązków przez pracownika realizuje ten cel, z wyjątkiem określonych przepisami sytuacji, w których pracodawcę obciąża ryzyko osobowe związane z zatrudnieniem (wyrok SN z 13 września 2010 r., II PK 257/09). Sąd uznał, że w takim przypadku „przepracowanie” należy rozumieć jako wykonywanie pracy, a nie jedynie bierne pozostawanie w stosunku pracy. Oznacza to, że jeżeli pracownik przyjmie mylne założenia co do zakończenia okresu, przez który zobowiązał się odpracować szkolenie i rozwiąże zbyt wcześnie umowę o pracę z pracodawcą, to może ponieść konsekwencje finansowe.