Przed zmianami, zgodnie z art. 97 par. 1 kodeksu pracy pracodawca był zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem jego umowy o pracę. Wyjątkiem była sytuacja, gdy pracodawca nawiązywał z pracownikiem kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej.

W świetle znowelizowanych przepisów kodeksu pracy pracodawca będzie zwolniony z obowiązku wydawania świadectwa pracy w przypadku, jeżeli w niedalekiej przyszłości ponownie zatrudni danego pracownika. Dotyczy to zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. W takim przypadku świadectwo pracy należało będzie wydać po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia pierwszej umowy. Jeżeli natomiast ostatnia umowa miałaby się rozwiązać po upływie powyższego 24-miesięcznego terminu, pracodawca będzie wystawiał świadectwo pracy dopiero po rozwiązaniu tej ostatniej umowy. Pracownik jednak nadal będzie mógł zażądać wcześniejszego wystawienia świadectwa.

Poza powyższym ustawa przewiduje zmiany w zakresie badań lekarskich. Nowe zasady dotyczą zniesienia obowiązku kierowania pracownika na powtórne badania lekarskie, jeżeli pracodawca ponownie przyjmuje go do pracy na to samo stanowisko lub stanowisko o takich samych warunkach pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę. Zwolnienie stosuje się tylko wtedy, gdy kolejna umowa o pracę zawarta zostanie w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej.

Wskazane zmiany zmniejszają zatem biurokrację, ale w minimalnym zakresie.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.