Zawarte w załączniku do rozporządzenia wzory sposobu ustalenia osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz ustalenia wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego niewątpliwie ułatwią pracę urzędników wydziałów edukacji w gminach. Wątpliwości może jednak wzbudzać par. 4 rozporządzenia, zgodnie z którymi organ prowadzący wylicza różnicę, o której mowa w art. 30a ust. 2 Karty nauczyciela łącznie dla pedagogów wszystkich szkół prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. Przepis ten może spowodować, że nauczyciele szkół publicznych w tych jednostkach samorządu, które prowadzą również szkoły lub klasy specjalne, mimo iż nie będą osiągać średniego rocznego wynagrodzenia, nie uzyskają również prawa do dodatku uzupełniającego. Treść tego przepisu prowadzi do zawyżenia średniej we wszystkich szkołach prowadzonych w tych jednostkach, ponieważ nauczyciele szkół specjalnych otrzymują dodatki za pracę w trudnych warunkach, co podniesie wysokość średnich wynagrodzeń we wszystkich szkołach prowadzonych w tych jednostkach samorządu. Dobrym rozwiązaniem jest zamieszczenie w załączniku do rozporządzenia wzoru sprawozdania z zapewnienia średnich płac dla pedagogów. Przygotować musi go każda gmina, a nie tylko ta, która wypłaciła dodatek. Mają na to czas do 10 lutego, a tydzień później sprawozdanie powinno zostać dostarczone dyrektorom szkół, działającym na terenie gminy oświatowym związkom zawodowym i regionalnym izbom obrachunkowych.

not AR