Samorządy mogą zwiększyć kwotę na wynagrodzenia nauczycieli, ale wyłącznie ze swoich dochodów własnych. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozstrzyga, że środki europejskie nie są dochodami własnymi tych jednostek. Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych budżet państwa nie bilansuje się z budżetem środków europejskich.

Jakiekolwiek formy wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych zgodnie z przepisami Karta nauczyciela nie mogą być finansowane ze środków unijnych.

W obecnym stanie prawnym jedynym wyjściem jest zapłacenie za usługę edukacyjną zakupioną na poziomie jednostki samorządu terytorialnego, przy zapewnieniu przestrzegania zasad konkurencyjności i przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Beneficjentem projektu jest organ założycielski szkoły. Z uwagi na to, że jednostki samorządu zalicza się do sektora finansów publicznych, są one zobligowane do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych.

Dlatego też zakup usługi edukacyjnej powinien nastąpić w formie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.