Obowiązujące przepisy nie zakazują jednoczesnego pobierania emerytury oraz pozostawania w zatrudnieniu. Wyjątek od tej zasady został wprowadzony od 1 stycznia 2011 r. w stosunku do osób, które po nabyciu uprawnień emerytalnych kontynuują dotychczasowy stosunek pracy. Poza tym osoby, które nie ukończyły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), jeśli chcą pobierać emeryturę w pełnej wysokości, nie mogą osiągać zbyt wysokiego przychodu z tytułu zatrudnienia.

Zwolnić się na jeden dzień

Osoby, które nabywają uprawnienia emerytalne od 1 stycznia 2011 r. objęte są regulacją art. 103a ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS. Przepis ten przewiduje zawieszenie prawa do emerytury dla osób, które nie rozwiązały stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywały zatrudnienie bezpośrednio przed nabyciem prawa do tego świadczenia. Oznacza to, że w przypadku kontynuowania zatrudnienia nawiązanego przed nabyciem uprawnień emerytalnych ZUS nie podejmie wypłaty przyznanego świadczenia.

Osoba uprawniona będzie mogła pobierać emeryturę dopiero wtedy, gdy dostarczy do ZUS dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy. Ze względu na to, że nowe regulacje dotyczą także osób, które nabyły uprawnienia emerytalne przed 1 stycznia 2011r., również ci emeryci będą musieli rozwiązać stosunek pracy. Tyle tylko że mają na to czas do 30 września 2011 r. Jeśli w tym terminie nie dopełnią tego obowiązku, od 1 października br. ZUS wstrzyma wypłatę emerytury, a podejmie ją dopiero w przypadku otrzymania dokumentu potwierdzającego ustanie zatrudnienia. Warunki podjęcia wypłaty emerytury omówiliśmy szczegółowo we wczorajszym numerze „DGP”.

Nowy stosunek pracy

Osoba, która rozwiązała stosunek pracy kontynuowany po przejściu na emeryturę, może zatrudnić się ponownie u tego samego pracodawcy. Co więcej, może to zrobić nawet następnego dnia. Musi jedynie pamiętać, aby ponowne zatrudnienie nastąpiło nie wcześniej niż w dniu, od którego została przyznana emerytura. Tak więc emeryt, który rozwiązał stosunek prac np. 31 marca 2011 r., a następnie nabył uprawnienia emerytalne np. od 5 kwietnia 2011 r., może się ponownie zatrudnić najwcześniej w tym dniu, czyli 5 kwietnia.

PRZYKŁADY

Liczy się data zwolnienia i złożenia do ZUS wniosku

Od 1 stycznia 2011 r. nabyłem prawo do emerytury. Ponieważ pozostaję w tym samym stosunku pracy co przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych, ZUS zawiesił mi wypłatę tego świadczenia. Dogadałem się z pracodawcą, że stosunek pracy rozwiążę z dniem 30 marca 2011 r., a od 1 kwietnia 2011 r. zostanę ponownie zatrudniony w tym samym zakładzie pracy. Czy i od kiedy ZUS podejmie wypłatę zawieszonej emerytury?

Podjęcie wypłaty emerytury następuje w przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną odpowiedniego wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym rozwiązanie stosunku pracy. Jeśli wniosek ten zostanie zgłoszony po dniu uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu emerytury, data, od której przysługuje wypłata tego świadczenia, uzależniona jest od tego, kiedy został rozwiązany stosunek pracy. Jeśli miało to miejsce w innym dniu niż ostatni dzień miesiąca, ZUS może podjąć wypłatę świadczenia od pierwszego dnia miesiąca, w którym został rozwiązany stosunek pracy. Jeśli natomiast stosunek pracy ustał ostatniego dnia miesiąca, wypłata emerytury przysługuje od pierwszego dnia następnego miesiąca. W obydwu przypadkach emerytura może być jednak wypłacana nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku o podjęcie jej wypłaty z dokumentem potwierdzającym ustanie zatrudnienia.

W tym przypadku jeśli ubezpieczony rozwiąże z dniem 30 marca br. stosunek pracy kontynuowany po przejściu na emeryturę i wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia (z dokumentem potwierdzającym ustanie zatrudnienia) zgłosi najpóźniej 31 marca 2011 r., ZUS wypłaci emeryturę jeszcze za marzec. Jeśli zgłoszenie wniosku nastąpi w kwietniu, podjęcie wypłaty emerytury nastąpi od 1 kwietnia 2011 r.

Emeryci, którzy mają czas na rozwiązanie stosunku pracy do końca września tego roku, a także osoby, które po nabyciu uprawnień emerytalnych nawiązały ponownie stosunek pracy, mają wyznaczone określone progi zarobkowe. Ich przekroczenie powoduje, że nie mogą pobierać pełnej kwoty emerytury.

W zależności od tego, który z progów zostanie przekroczony, ZUS zawiesza lub zmniejsza wypłacane świadczenie. Ograniczenie to nie dotyczy jedynie emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Osoby te mają więc możliwość pobierania pełnej emerytury i wykonywania zatrudnienia na etacie. Istotne jest tylko, aby nie był to stosunek pracy zawarty przed nabyciem uprawnień emerytalnych, gdyż w tym przypadku – podobnie jak pozostałym emerytom kontynuującym zatrudnienie – ZUS zawiesi prawo do przyznanego świadczenia.