Zakaz konkurencji nie powinien wykraczać poza granice objęte obecną lub planowaną działalnością pracodawcy. Niewłaściwe będzie więc wskazanie obszaru całego świata jako terenu objętego zakazem. Jeśli pracodawca prowadzi działalność jedynie w Polsce i nie ma planów jej rozszerzenia na inne kraje, zakaz konkurencji będzie skuteczny tylko do Polski. Podobnie, jeśli w umowie zakazany obszar zostanie wskazany jako Polska i Europa Centralna, a pracodawca nie prowadzi i nie planuje prowadzić działalności w Europie Centralnej, wówczas w odniesieniu do tego ostatniego obszaru zakaz może się okazać nieważny. Nie powoduje to przy tym nieważności całej umowy, a jedynie jej części w zakresie, w jakim nieprawidłowo został określony obszar objęty zakazem konkurencji. Działalność konkurencyjna podjęta przez byłego pracownika na innym obszarze terytorialnym w Polsce niż do tej pory objętym działaniem poprzedniego pracodawcy też może być konkurencyjna, np. fakt, że pracodawca prowadzi działalność tylko w województwie mazowieckim, nie oznacza, że pracownik może konkurować, prowadząc działalność w innym województwie, jeśli potencjalnie pracodawca może rozszerzyć swoją oryginalną działalność na ten teren. Ustanowiony zakaz konkurencji może więc obejmować zarówno działalność statutową pracodawcy, działalność faktycznie wykonywaną, jak i planowaną. Zakresu terytorialnego zakazu konkurencji nie można rozumieć zbyt wąsko. Przy określeniu go ważne jest ustalenie, jaka jest faktyczna pozycja rynkowa pracodawcy, jakie ma kanały dystrybucji i jaka jest jego obecność w innych krajach oraz jakie ma plany ekspansji. Przyjmuje się, że zakazana działalność konkurencyjna powinna potencjalnie zagrażać interesom pracodawcy, czyli wpływać niekorzystnie na jego wyniki finansowe lub sytuację na rynku (II PK 127/07). Zakazana jest działalność adresowana do tego samego kręgu odbiorców oraz choćby częściowo pokrywająca się z działalnością pracodawcy i realnie zagrażająca jego interesom (I PK 27/08).