Nie jest więc wypłacane na czas trwania okresu zasiłkowego, ale na czas nieokreślony lub termin wskazany w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przewidują możliwości sprawdzenia, czy opiekun osoby niepełnosprawnej przestał spełniać przesłanki uprawniające do jego przyznania.

Możliwość taką dają jednak organowi przepisy kodeksu postępowania administracyjnego na podstawie informacji uzyskanych z innych instytucji. Wtedy wszczynane jest postępowanie administracyjne w sprawie. Możliwość weryfikacji pojawia się także w przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności i ponownego złożenia wniosku o przyznanie prawa do tego świadczenia.

Wątpliwości dotyczące osoby ubiegającej się o wsparcie gmina może sprawdzić przed wydaniem decyzji. Może wtedy przeprowadzić z tą osobą wywiad, który służy ustaleniu, czy np. osoby spokrewnione w pierwszym stopniu mogą sprawować opiekę. Natomiast opiekun osoby niepełnosprawnej, tak jak każda osoba otrzymująca świadczenia rodzinne, ma obowiązek powiadamiać gminę o każdej zmianie mającej wpływ na otrzymywanie świadczeń. Takimi zmianami mogą być np. podjęcie zatrudnienia, zamieszkanie w innej gminie uniemożliwiające sprawowanie faktycznej opieki.

not. MT