Jakie osoby wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego

Jednym z zadań gmin, które nakłada na nie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązująca od 1 sierpnia, jest stworzenie tzw. zespołu interdyscyplinarnego. Jest on powoływany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W jego skład wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mogą to być np. prokuratorzy. Oddelegowanie przedstawicieli poszczególnych służb do prac zespołu wymaga podpisania odpowiednich porozumień między tymi instytucjami a wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak założyć zespół do walki z przemocą.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Jakie zadania ma wykonywać zespół przeciwdziałający domowej przemocy
- Jak często powinni spotykać się członkowie zespołu i grup roboczych
- Czy członków zespołu obowiązuje tajemnica informacji