Dość często się zdarza, że osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy otrzymuje z ZUS negatywną decyzję. Ma to miejsce wtedy, gdy okazuje się, że nie spełnia warunków wymaganych do jej przyznania. Może to być brak odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego, zbyt niski staż w ostatnim 10-leciu przed wystąpieniem o rentę czy też powstanie niezdolności do pracy po upływie 18 miesięcy od ustania ubezpieczenia. Najczęstszą jednak przyczyną odmowy przyznania renty jest wydanie niekorzystnego dla wnioskodawcy orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS.

W ciągu 30 dni

Od decyzji odmawiającej przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje odwołanie do właściwego sądu okręgowego pracy i ubezpieczeń społecznych. Należy je wnieść w terminie miesiąca od dnia doręczenia odpisu. Wniesienie odwołania do sądu po terminie powoduje jego odrzucenie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przekroczenie terminu było niewielkie i nastąpiło z przyczyn, na które osoba odwołująca się nie miała wpływu.

Należy jednak podkreślić, że jeśli organ rentowy nie wydał decyzji w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o świadczenie, wniesienie odwołania możliwe jest w każdym czasie po upływie tych dwóch miesięcy.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję. Jego forma może być pisemna lub ustna. W tym drugim przypadku jest ono składane do protokołu w organie rentowym.

Wnoszone odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji (najlepiej podać jej numer nadany przez ZUS), sformułowanie zarzutów i wniosków, ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego lub jego przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Kiedy sąd przyzna rentę

Braku komisji lekarskiej

Wyników badań

Możliwości złożenia apelacji i kasacji

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odwołać się od negatywnej decyzji ZUS o przyznanie renty.