Postępowanie o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy wszczynane jest na podstawie wniosku osoby zainteresowanej. Najlepiej, aby wniosek ten został zgłoszony na przygotowanym przez ZUS formularzu (ZUS Rp-1R). Wtedy bowiem wnioskodawca ma pewność, że podał wszystkie dane, które są dla ZUS niezbędne do ustalenia prawa i wysokości świadczenia oraz jego wypłaty.

Odpowiedni formularz

Warunkiem uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy jest m.in. posiadanie odpowiedniego stażu składkowego i nieskładkowego. Jest on uzależniony od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, i waha się od 1 roku do 5 lat. Dodatkowo osoby, które stały się niezdolne do pracy po ukończeniu 30 lat, 5-letni okres składkowy i nieskładkowy muszą udowodnić w ciągu ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Dlatego też w pierwszej kolejności ZUS wymaga dokumentu, w którym wnioskodawca oświadczy, jakie okresy składkowe i nieskładkowe miał w czasie swojej kariery zawodowej i kiedy one przypadały.

Do tego służą specjalnie przygotowane kwestionariusze. Pierwszy z nich (ZUS RP-6) ma zastosowanie wówczas, gdy osoba ubiegająca się o rentę przebyła wyłącznie okresy ubezpieczenia (składkowe i nieskładkowe) w Polsce. W kolejnych kolumnach formularza wnioskodawca wpisuje:

● dokładne daty (dzień, miesiąc, rok) początkowe i końcowe poszczególnych okresów składkowych i nieskładkowych,

● każdy okres ubezpieczenia – zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli była prowadzona przed 1 stycznia 1998 r. z podaniem Numeru Konta Płatnika), służby wojskowej, okresy niewykonywania pracy, działalności kombatanckiej itp.,

● rodzaj wykonywanej działalności w każdym z tych okresów albo wykonywany zawód,

● rodzaj dowodów przedstawianych na potwierdzenie poszczególnych okresów składkowych i nieskładkowych.

Jeśli natomiast wnioskodawca ma okresy przebyte nie tylko w Polsce, ale również w państwach należących do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, powinien skorzystać z formularza unijnego Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej (E 207 PL).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie dokumenty złożyć, aby dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej na temat:

- Niezbędnych dokumentów
- Wykazania niezdolności
- Potwierdzenia zarobków