Praca osoby zatrudnionej w administracji państwowej jest cyklicznie oceniana. Pozwala to zdecydować, czy urzędnik taki może zostać na stałe w urzędzie bądź czy może otrzymać awans. Negatywne oceny są wystarczającym argumentem do podjęcia decyzji o zwolnieniu urzędnika. Od oceny pierwszych miesięcy pracy młodego urzędnika zależy dalsza kariera w urzędzie. Dlatego jeśli kontrola pracy dokonana przez przełożonego jest niesprawiedliwa dla pracownika, warto się od niej odwoływać. W przeciwnym razie kolejna negatywna ocena zmusza pracownika do odejścia z urzędu.

Ocena w samorządach

Urzędnik zatrudniony w gminie, starostwie, urzędzie miasta lub marszałkowskim, zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie.

Kierownik jednostki (np. wójt lub prezydent miasta) na podstawie zarządzenia określa sposób dokonywania ocen, okresy, za które jest sporządzana ocena, kryteria, na podstawie których jest ona sporządzana, oraz skalę ocen, biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego ich przeprowadzenia oraz specyfikę funkcjonowania jednostki.

Bezpośredni przełożony pracownika samorządowego dokonuje oceny okresowej na piśmie. Taka ocena powinna być przeprowadzona nie rzadziej niż raz na dwa lata i nie częściej niż raz na pół roku. Analizie podlega wywiązywanie się przez pracownika samorządowego z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz o wynikających bezpośrednio z ustawy, np. przestrzeganie konstytucji i innych przepisów, wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie. Ponadto oceniane jest też stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz zachowanie pracownika w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak urzędnik może odwołać się od negatywnej oceny jego pracy.
W pełnej wersji artykułu przeczytasz:

- Po drugiej negatywnej ocenie urzędnik traci pracę
- Ocena pracy urzędnika to też szansa na awans i udział w szkoleniach
- Pracownik może przed sądem kwestionować sposób oceniania