Dla uniknięcia wątpliwości i ryzyka zakwestionowania wartości pojazdu przez urząd skarbowy zakres jego udostępniania oraz zasady rozliczeń powinny być zawarte bądź w umowie o pracę, bądź w osobnej umowie regulującej kwestie korzystania z samochodu. W szczególności powinna ona precyzyjnie określać koszty, które ponoszą konkretne strony, oraz sposób wyliczania wartości korzyści pracownika podlegającej opodatkowaniu. Co do zasady zwykle za taką korzyść uważa się używanie samochodu służbowego do dojazdów do pracy i z pracy.

Sytuacja zmienia się, gdy na pracownika nałożono szczególne obowiązki związane z dbałością o samochód służbowy jako mienie powierzone pracownikowi, w tym o jego bezpieczeństwo, np. poprzez garażowanie go na noc w domowym bądź umieszczonym w pobliżu miejsca zamieszkania garażu. Wtedy można uznać, że pracownik wykonuje świadczenie na rzecz pracodawcy, a dojazd do miejsca jego spełnienia (garażu) jest konsekwencją nałożonego nań obowiązku, a nie udogodnieniem związanym z udostępnieniem środka transportu. Takie stanowisko konsekwentnie od 2007 r., a ostatnio w interpretacji z 19 maja tego roku znajduje akceptację fiskusa np. w odniesieniu do samochodów powierzanych przedstawicielom handlowym oraz osobom pełniącym funkcje kierownicze. Jak stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, „przydzielenie samochodu służbowego wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku służbowego, o ile samochód ten jest wykorzystywany w celach służbowych. W konsekwencji przejazdy z oraz do miejsca parkowania nie będą również generowały przychodu ze stosunku pracy. Przejazdy te bowiem stanowią realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie spółki, wyrażającą się poprzez parkowanie samochodu służbowego w miejscu gwarantującym w najwyższym możliwym stopniu jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania i osiągania przychodu”.