W przypadku gdy umowa o pracę zostaje rozwiązana na skutek wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, były pracownik uzyskuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych w ciągu 7 dni od zarejestrowania się we właściwym urzędzie pracy.

Jednakże w przypadku rozwiązania na mocy porozumienia stron zasiłek dla bezrobotnych przysługiwać będzie byłemu pracownikowi dopiero po 90 dniach po zarejestrowaniu w urzędzie pracy. Zgodnie bowiem z art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Mając na uwadze dyspozycję powyżej przywołanego przepisu, na rynku wykształciła się praktyka polegająca na tym, że pracodawcy często za namową pracowników w umowach umieszczają klauzulę stanowiącą, iż umowa o pracę rozwiązana została za porozumieniem stron z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W takiej bowiem sytuacji, podobnie jak w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę, były pracownik uzyskuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych w ciągu 7 dni od zarejestrowania się we właściwym urzędzie pracy. Pracodawcy, godząc się na takie rozwiązanie, powinni jednak pamiętać, że urzędy pracy przywiązują wagę do tego, aby w treści umowy rozwiązującej umowę o pracę znalazło się sformułowanie korespondujące z zapisem ustawowym, tj. że „rozwiązanie nastąpiło z powodu zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy”, a nie dowolne sformułowanie. Należy również pamiętać, że taki sam zapis powinien znaleźć się w treści świadectwa pracy pracownika.