Regulacje dotyczące prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej są zawarte m.in. w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz rozporządzeniu ministra zdrowia z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie. Podmioty, którym udostępnia się taką dokumentację, wskazuje art. 26 ustawy. I tak np. zgodnie z ust. 1 tego przepisu podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Jednocześnie zgodnie z par. 52 ust. 1 rozporządzenia z 21 grudnia 2006 r. w razie śmierci pacjenta dokumentacja udostępniana jest osobie upoważnionej przez niego.

Zarówno przepisy ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, jak i przepisy wskazanego rozporządzenia nie określają szczegółowej formy upoważnienia do uzyskania dokumentacji medycznej. Jednak okoliczność, że dokumentacja medyczna zawiera dane osobowe pacjenta nie oznacza, że formę tego upoważnienia ma określić GIODO. Do zadań generalnego inspektora należy bowiem m.in. kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz wydawanie decyzji administracyjnych. Nie ma on zaś kompetencji do określania formy upoważnienia do wydawania dokumentacji medycznej.

Dlatego chcąc upoważnić daną osobę do udostępnienia jej dokumentacji, wydaje się, że pacjent powinien skorzystać z ogólnych przepisów o pełnomocnictwie, określonych w art. 98 i następnych ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

not. LG