Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów każda uczelnia ustala w regulaminie przyznawania pomocy materialnej. Ogólne zasady określa jednak ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.). Uczelniane regulaminy nie mogą wprowadzać dodatkowych, pozaustawowych przesłanek udzielania świadczeń.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Na jakie stypendia oraz zapomogi mogą liczyć studenci
Od czego zależy prawo do stypendium socjalnego
Czy prawo do stypendium naukowego zależy tylko od średniej
Czy można zakwestionować termin składania wniosków o stypendium

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy student może dostać stypendium