Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA) przysługujące rodzicom mającym problem z egzekucją alimentów są przyznawane na tzw. okres świadczeniowy. Rozpoczyna się on 1 października, a kończy 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie pomocy można składać od 1 sierpnia. Data jego złożenia jest ważna, bo decyduje o wypłacie świadczeń. Jeżeli wniosek i wymagana dokumentacja zostaną złożone do końca sierpnia, to wypłata świadczeń za październik, czyli pierwszy miesiąc okresu świadczeniowego na pewno nastąpi do końca tego miesiąca. Natomiast złożenie wniosku od 1 września do 31 października oznacza, że wsparcie za październik będzie wypłacone do końca listopada razem ze świadczeniem za ten miesiąc. Wniosek można też złożyć w dowolnym momencie okresu świadczeniowego, wsparcie jest wtedy wypłacane począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do końca okresu świadczeniowego.

Zaświadczenie o dochodach

Otrzymywanie pomocy z funduszu jest uzależnione od spełniania określonych przez przepisy warunków. Do najważniejszych należy dochód na osobę w rodzinie, który nie może być wyższy niż 725 zł, oraz odpowiedni wiek osoby uprawnionej. Spełnienie tych wymagań trzeba potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

Wniosek o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego musi być złożony w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Powinien on zawierać następujące informacje:

dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP, PESEL,

● oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,

● oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaka pomoc, gdy mąż nie płaci alimentów.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej informacji na temat:

- Braku zaświadczenia do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu
- Pobierania pomocy z FA po utracie orzeczenia o niepełnosprawności
- Otrzymywania świadczeń z funduszu i alimentów bezpośrednio od rodzica