Pierwszeństwo w dostarczaniu środków utrzymania osobom, które nie mogą samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a takimi osobami są m.in. dzieci, mają członkowie rodziny, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. W sytuacji gdy rodzic nie wywiązuje się z orzeczonego przez sąd obowiązku alimentacji, osoby do nich uprawnione mogą ubiegać się o pomoc z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Aby ją otrzymać, trzeba spełnić określone w przepisach wymagania.

Bezskuteczna egzekucja

Pierwszym warunkiem, który musi spełnić rodzic, jest posiadanie tytułu wykonawczego, czyli tytułu egzekucyjnego, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności, do egzekucji alimentów. Bezskuteczność egzekucji alimentów zgodnie z przepisami oznacza, że w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych lub bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Dodatkowo za bezskuteczną egzekucję uważa się też niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi, który przebywa poza Polską, zwłaszcza jeżeli brak jest podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika lub osoba uprawniona nie może wskazać miejsca pobytu dłużnika za granicą.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy rodzic otrzyma alimenty z gminy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej informacji na temat:

- Świadczenia dla rodzica, który nie ma zasądzonych alimentów
- Podwyższenia wysokości alimentów i wyższej pomoc od gminy
- Zawarcia małżeństwa przez osobę uprawnioną do pomocy z funduszu
- Prawa do świadczeń z funduszu po utracie dochodu przez rodzica