Członek organu spółki z o.o. może zostać w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Jednocześnie kodeks spółek handlowych stanowi, iż odwołanie nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy. Obie kwestie należy więc rozpatrywać osobno, choć nie rozdzielnie.

W wyroku z 2 lutego 2010 r. (II PK 184/09) Sąd Najwyższy stwierdził, że wypowiedzenie umowy o pracę z powodu odwołania pracownika z funkcji członka zarządu spółki handlowej następuje z przyczyn niedotyczących pracownika, chyba że pracodawca udowodni, iż przyczyną odwołania były okoliczności go dotyczące. Nie wchodząc w polemikę z budzącym pewne wątpliwości wyrokiem – z praktycznego punktu widzenia należy zatem zalecić powoływanie w uzasadnieniu wypowiedzenia merytorycznych przyczyn podjęcia uchwały o odwołaniu członka zarządu jako (kolejnych obok samego odwołania) przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę. Tylko tak będzie można zadośćuczynić wymogowi poparcia wypowiedzenia wskazaniem konkretnej, precyzyjnej jego przyczyny, który na gruncie prawa pracy nie budzi wątpliwości. Jednocześnie musi być to przyczyna wskazująca na istnienie przyczyn odwołania i wypowiedzenia umowy po stronie pracownika.

Otwarta pozostaje kwestia relacji treści uchwały odwołującej do uzasadnienia wypowiedzenia umowy. Z jednej strony, ze względów dowodowych, istotne byłoby zalecenie spójności treściowej obydwu dokumentów. Przeciwko zamieszczaniu w uchwale zgromadzenia szczegółowych przyczyn dotyczących np. braku kompetencji członka zarządu czy popełnionych nadużyć przemawia jej publiczny charakter – jest ona dostępna w aktach rejestrowych spółki. Rozwiązaniem może być bądź to składanie do KRS jedynie odpowiedniego wyciągu z protokołu, bądź podawanie przyczyn odwołania, np. w nieskładanym do rejestru załączniku do uchwały.

Krzysztof Bramorski, radca prawny, partner zarządzający Kancelarii BSO Prawo & Podatki