Nie jest przeszkodą w zawieszeniu firmy zatrudnianie osób na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, uczniów na podstawie umowy o przyuczeniu do zawodu. Może też korzystać z pomocy członków rodziny jako osób współpracujących. Natomiast firmy, które zatrudniają co najmniej jednego pracownika, z tego uprawnienia skorzystać nie mogą. Wszystkie dotknięte powodzią firmy mają jednak prawo wystąpić do ZUS o ulgę w spłacie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, a nawet o ich umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności.

Zawieszenie działalności

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia na etacie, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od miesiąca do 24 miesięcy. Jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, to wówczas z wnioskiem o zawieszenie oprócz niego muszą wystąpić również wszyscy wspólnicy. Wniosek składa do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS, czyli do tego organu, w którym figuruje. We wniosku przedsiębiorca musi oznaczyć swoją firmę, podać numer PESEL i NIP, o ile je posiada, adres i oznaczyć miejsce zamieszkania, określić przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z PKD, podać numer telefonu kontaktowego i poczty elektronicznej, a także dołączyć oświadczenie, że nie zatrudnia pracowników. Nie musi uzasadniać, dlaczego zawiesza działalność. Nie jest więc konieczne powoływanie się na straty, jakie jego firma poniosła w czasie powodzi.

Gdzie zaskarżyć odmowę

Okres zawieszenia firmy rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności, ale nie wcześniej niż w dniu złożenia tego wniosku. Trwa do dnia złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Organ może odmówić wpisu informacji o zawieszeniu działalności, jeżeli uzna, że przedsiębiorca nie spełnia wymogów. Przedsiębiorca może tę decyzję zaskarżyć w postępowaniu administracyjnym, a następnie do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Umorzenie i rozłożenie na raty

Umorzenia niezapłaconych zaległych składek na ZUS może domagać się przedsiębiorca, który nie ma pieniędzy na uregulowanie ich. Składając wniosek w tej sprawie, należy powołać się na ważny interes osoby zobowiązanej do zapłacenia ich, np. dolegliwości, jakie dotknęły firmę z powodu zdarzeń losowych i klęski żywiołowej.

Aby skorzystać z umorzenia, musi on we wniosku uzasadnić, że ze względu na sytuację materialną i rodzinną spowodowaną powodzią zachodzą okoliczności przemawiające za umorzeniem należności, a uregulowanie ich spowodowałoby zbyt ciężkie skutki dla niego i jego rodziny.

Można też złożyć wniosek o rozłożenie należności z tytułu składek na raty, czyli w dłuższym czasie wskazanym przez ZUS. Liczba ustalonych rat zależy od możliwości płatniczych zobowiązanego. Wniosek należy wyczerpującą umotywować i wskazać, że zastosowanie ulgi jest uzasadnione stratami, jakie firma poniosła na skutek powodzi, czyli szczególnymi okolicznościami.

Warunki zawieszenia działalności

● Przedsiębiorcy transportowi mogą zawiesić swoją działalność na 12 miesięcy bez względu na liczbę pracowników.

● Przewoźnicy powinni w ciągu 14 dni od dnia, w którym rozpoczął się okres zawieszenia, zawiadomić właściwego starostę, który wydał licencję.

● W zawiadomieniu trzeba podać okres, na jaki została zawieszona działalność transportowa.

● Przedsiębiorca musi podać również liczbę wypisów z licencji odpowiadającą liczbie pojazdów, którymi nie będzie wykonywany transport rzeczy lub przewóz osób.

mps

Podstawa prawna

Art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. nr 155 z 2007 r., poz. 1095 z późn. zm.).