Czy można wydłużyć termin przedawnienia

Pracownik zawarł z pracodawcą ugodę pozasądową dotyczącą zapłaty za nadgodziny wypracowane w ostatnich trzech miesiącach. Jednocześnie strony w ugodzie zapisały, iż termin przedawnienia zobowiązań w niej określonych wynosić będzie 10 lat. Pracodawca nie wywiązał się z ugody. Pracownik sprawę do sądu wniósł dopiero po pięciu latach, tuż po rozwiązaniu stosunku pracy. Czy roszczenie pracownika jest aktualne?

Nie

W omawianym przypadku strony zawarły ugodę pozasądową co do roszczeń, które nie były jeszcze przedawnione. Taka ugoda przerwała zatem bieg przedawnienia roszczeń o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny za poszczególne miesiące. Z uwagi na wniesienie pozwu przez pracownika dopiero po pięciu latach od zawarcia ugody zdążyły się one jednak przedawnić. Zastrzeżenie w ugodzie 10-letniego terminu przedawnienia również nie odniosło skutku. Przepisy o przedawnieniu roszczeń mają bowiem charakter bezwzględnie obowiązujący. Terminów przedawnienia nie wolno skracać ani wydłużać przez czynność prawną, nawet jeżeli byłoby to korzystne dla pracownika. Niedopuszczalne byłoby zatem określenie odmiennych niż kodeksowe terminów przedawnienia nie tylko w ugodzie, ale i umowie o pracę. Sprzeczne z prawem i nieważne byłyby także zapisy zmieniające terminy przedawnienia roszczeń zamieszczone w regulaminach czy układach zbiorowych.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego za dopuszczalne uznaje się natomiast umowne opóźnienie terminu wymagalności roszczenia. (por. wyrok SN z 2 października 1996 r. I PRN 71/96 OSNP 1997/7/114).

Podstawa prawna

● Art. 291 par. 4 i par. 5, 292,295 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy sąd uwzględni przedawnienie z urzędu
Czy przedawnienie można przerwać
Czy każde roszczenie przedawnia się po 3 latach    
Czy urlop przedawnia się szybciej niż ekwiwalent