Porozumienie stron jest jedną z najczęściej spotykanych form zmiany treści umowy o pracę. Skoro strony mogą ukształtować treść umowy o pracę przy jej zawieraniu, nie ma przeszkód, aby w drodze porozumienia stron modyfikowały jej treść w trakcie trwania zatrudnienia.

Jeśli jednak pracownik nie wyrazi zgody na zmianę umowy w trybie porozumienia stron, pracodawca może dokonać takiej zmiany w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Istotnym ograniczeniem w stosowaniu wypowiedzeń zmieniających jest to, że możliwość wypowiedzenia warunków pracy dotyczy wyłącznie tych umów, które podlegają wypowiedzeniu.

Aby wypowiedzenie zmieniające było wiążące dla obydwu stron powinno nastąpić w formie pisemnej. Wypowiedzenie warunków pracy stanowi ofertę, która może zostać:

• zaakceptowana przez pracownika, co powoduje zmianę warunków pracy na te określone w wypowiedzeniu,
• odrzucona, co skutkuje tym, iż wypowiedzenie zmieniające staje się wypowiedzeniem definitywnym, które prowadzi do rozwiązania stosunku pracy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

• Czy porozumieniem stron można wprowadzić zmianę polegająca na obniżeniu wymiaru etatu wszystkich pracowników?
• Czy obniżenie wymiaru czasu pracy, zawarte w drodze porozumienia stron między pracodawcą i pracownikiem, wpłynie na urlop wypoczynkowy?
• Czy pracodawca może obniżyć pracownikom wymiaru etatów i zatrudnić ich w pozostałym zakresie na podstawie umów cywilnoprawnych?
• Czy proponowanie pracownikowi gorszych warunków niż pracownikom wykonującym tę samą pracę jest dyskryminacją?
• Czy zaproponowana w wypowiedzeniu zmiana wymiaru czasu pracy powoduje automatycznie korektę stawki wynagrodzenia?