Wyjaśnia ekspert Grażyna Mlonka, ekspert z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej


Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. W przypadku osób studiujących nie ma znaczenia tok studiów. Świadczenia przysługują więc zarówno wtedy, gdy są to studia stacjonarne, jak i wówczas gdy mają charakter wieczorowy lub zaoczny.

NASZA REKOMENDACJA

Córka czytelniczki spełnia kryterium dotyczące wieku. W związku z tym w przedstawionym przez nią przypadku zaoczny tok studiów nie będzie stanowił przeszkody do przyznania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Także ewentualna zmiana na studia wieczorowe nie wpłynie na nabyte uprawnienia. Dopiero ukończenie przez córkę czytelniczki 25 roku życia będzie okolicznością wykluczającą wypłacanie jej świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Podstawa prawna

• Art. 10 ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. nr 192, poz. 1378).